No.1/10วัดสง่างาม
วัดสง่างาม
วัดสง่างาม วัดสง่างาม
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.บางบริบูรณ์

No.2/10วัดแก้วพิจิตร
วัดแก้วพิจิตร
วัดแก้วพิจิตร วัดแก้วพิจิตร
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

No.3/10วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.วัดโบสถ์

No.4/10สวนนกวัดสันทรีย์
สวนนกวัดสันทรีย์
สวนนกวัดสันทรีย์ สวนนกวัดสันทรีย์
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.วัดโบสถ์

No.5/10วัดเทวบุตร
วัดเทวบุตร
วัดเทวบุตร วัดเทวบุตร
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.รอบเมือง

No.6/10วัดท้าวอู่ทอง
วัดท้าวอู่ทอง
วัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทอง
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โคกไม้ลาย

No.7/10วัดป่ามะไฟ
วัดป่ามะไฟ
วัดป่ามะไฟ วัดป่ามะไฟ
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โคกไม้ลาย

No.8/10วัดบึง
วัดบึง
วัดบึง วัดบึง
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โคกไม้ลาย

No.9/10วัดหัวกรด
วัดหัวกรด
วัดหัวกรด วัดหัวกรด
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.บางเดชะ

No.10/10วัดสามัคคีภิรมย์
วัดสามัคคีภิรมย์
วัดสามัคคีภิรมย์ วัดสามัคคีภิรมย์
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.บางเดชะ