No.1/1กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.บ้านพระ