No.1/2ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.บ้านพระ

No.2/2ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก
อ.เมืองปราจีนบุรี ต.ดงพระราม