No.1/2มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกลาง

No.2/2มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.เมืองปทุมธานี ต.หลักหก