No.1/8ประเพณีชาวม้ง
ประเพณีชาวม้ง
ประเพณีชาวม้ง ประเพณีชาวม้ง
อ.สองแคว ต.นาไร่หลวง

No.2/8จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว
อ.สองแคว ต.ชนแดน

No.3/8ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า
ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า
ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า
อ.สองแคว ต.ชนแดน

No.4/8อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
อ.สองแคว ต.ยอด

No.5/8น้ำตกตาดทอง
น้ำตกตาดทอง
น้ำตกตาดทอง น้ำตกตาดทอง
อ.สองแคว ต.นาไร่หลวง

No.6/8น้ำตกห้วยหินฝน
น้ำตกห้วยหินฝน
น้ำตกห้วยหินฝน น้ำตกห้วยหินฝน
อ.สองแคว ต.ชนแดน

No.7/8น้ำตกห้วยหาด
น้ำตกห้วยหาด
น้ำตกห้วยหาด น้ำตกห้วยหาด
อ.สองแคว ต.ยอด

No.8/8น้ำตกเขาสะเกิน
น้ำตกเขาสะเกิน
น้ำตกเขาสะเกิน น้ำตกเขาสะเกิน
อ.สองแคว ต.ยอด