No.1/6น้ำตกภูฟ้า
น้ำตกภูฟ้า
น้ำตกภูฟ้า น้ำตกภูฟ้า
อ.แม่จริม ต.หนองแดง

No.2/6ล่องแก่งน้ำว้า
ล่องแก่งน้ำว้า
ล่องแก่งน้ำว้า ล่องแก่งน้ำว้า
อ.แม่จริม ต.น้ำพาง

No.3/6น้ำตกขุนมวบ
น้ำตกขุนมวบ
น้ำตกขุนมวบ น้ำตกขุนมวบ
อ.แม่จริม ต.แม่จริม

No.4/6แก่งวังลูน
แก่งวังลูน
แก่งวังลูน แก่งวังลูน
อ.แม่จริม ต.หนองแดง

No.5/6อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า)
อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า)
อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า) อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า) อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า)
อ.แม่จริม ต.น้ำพาง

No.6/6วัดพระธาตุยอยหงส์
วัดพระธาตุยอยหงส์
วัดพระธาตุยอยหงส์ วัดพระธาตุยอยหงส์
อ.แม่จริม ต.หนองแดง