No.1/20วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง วัดกลาง
อ.เชียงกลาง ต.พระธาตุ

No.2/20แก่งสะม้าเก้าบั้ง
แก่งสะม้าเก้าบั้ง
แก่งสะม้าเก้าบั้ง แก่งสะม้าเก้าบั้ง
อ.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท

No.3/20ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน ภูผาม่าน
อ.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท

No.4/20อ่างเก็บน้ำเลียบ
อ่างเก็บน้ำเลียบ
อ่างเก็บน้ำเลียบ อ่างเก็บน้ำเลียบ
อ.เชียงกลาง ต.เชียงคาน

No.5/20ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
ศาลเจ้าพ่อพญาไมย ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

No.6/20ฝายข้อมือเหล็ก
ฝายข้อมือเหล็ก
ฝายข้อมือเหล็ก ฝายข้อมือเหล็ก
อ.เชียงกลาง ต.พญาแก้ว

No.7/20รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ
รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ
รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ
อ.เชียงกลาง ต.เปือ

No.8/20วัดหนองแดง
วัดหนองแดง
วัดหนองแดง วัดหนองแดง
อ.เชียงกลาง ต.เปือ

No.9/20พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว)
พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว)
พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว) พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว)
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

No.10/20น้ำตกผานางอิง
น้ำตกผานางอิง
น้ำตกผานางอิง น้ำตกผานางอิง
อ.เชียงกลาง ต.พญาแก้ว

No.11/20น้ำตกตาดม่าน
น้ำตกตาดม่าน
น้ำตกตาดม่าน น้ำตกตาดม่าน
อ.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท

No.12/20วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง
อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

No.13/20วัดประดิษฐ์ส้อ
วัดประดิษฐ์ส้อ
วัดประดิษฐ์ส้อ วัดประดิษฐ์ส้อ
อ.เชียงกลาง ต.เปือ

No.14/20วัดพญาแก้ว
วัดพญาแก้ว
วัดพญาแก้ว วัดพญาแก้ว
อ.เชียงกลาง ต.พญาแก้ว

No.15/20วัดใหม่วังเคียน
วัดใหม่วังเคียน
วัดใหม่วังเคียน วัดใหม่วังเคียน
อ.เชียงกลาง ต.เชียงคาน

No.16/20วัดนาหนุน
วัดนาหนุน
วัดนาหนุน วัดนาหนุน
อ.เชียงกลาง ต.เปือ

No.17/20วัดน้ำอ้อ
วัดน้ำอ้อ
วัดน้ำอ้อ วัดน้ำอ้อ
อ.เชียงกลาง ต.เปือ

No.18/20วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว วัดพร้าว
อ.เชียงกลาง ต.พระธาตุ

No.19/20วัดสร้อยพร้าว
วัดสร้อยพร้าว
วัดสร้อยพร้าว วัดสร้อยพร้าว
อ.เชียงกลาง ต.พระธาตุ

No.20/20วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล
อ.เชียงกลาง ต.พระพุทธบาท