No.1/4มัสยิดลาฮุอิสลามียะห์
มัสยิดลาฮุอิสลามียะห์
มัสยิดลาฮุอิสลามียะห์ มัสยิดลาฮุอิสลามียะห์
อ.ศรีสาคร ต.ซากอ

No.2/4มัสยิดซีเมนต์
มัสยิดซีเมนต์
มัสยิดซีเมนต์ มัสยิดซีเมนต์
อ.ศรีสาคร ต.ตะมะยูง

No.3/4มัสยิดบ้านตอหลัง
มัสยิดบ้านตอหลัง
มัสยิดบ้านตอหลัง มัสยิดบ้านตอหลัง
อ.ศรีสาคร ต.ตะมะยูง

No.4/4มัสยิดดารุลอามาน
มัสยิดดารุลอามาน
มัสยิดดารุลอามาน มัสยิดดารุลอามาน
อ.ศรีสาคร ต.ศรีบรรพต