No.1/3มัสยิดสาวอ
มัสยิดสาวอ
มัสยิดสาวอ มัสยิดสาวอ
อ.รือเสาะ ต.สาวอ

No.2/3มัสยิดลาโละ
มัสยิดลาโละ
มัสยิดลาโละ มัสยิดลาโละ
อ.รือเสาะ ต.ลาโละ

No.3/3มัสยิดรือเสาะออก
มัสยิดรือเสาะออก
มัสยิดรือเสาะออก มัสยิดรือเสาะออก
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะออก