No.1/2งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน
อ.ชุมแสง ต.บางเคียน

No.2/2งานประเพณีไทยทรงดำ
งานประเพณีไทยทรงดำ
งานประเพณีไทยทรงดำ งานประเพณีไทยทรงดำ
อ.ชุมแสง ต.ฆะมัง