No.1/2อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.แควใหญ่

No.2/2สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.แควใหญ่