No.1/3ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
อ.แม่จัน ต.ป่าตึง

No.2/3อาข่าบ้านหล่อชา
อาข่าบ้านหล่อชา
อาข่าบ้านหล่อชา อาข่าบ้านหล่อชา อาข่าบ้านหล่อชา
อ.แม่จัน ต.ท่าข้าวเปลือก

No.3/3ลานทองวิลเลจ
ลานทองวิลเลจ
ลานทองวิลเลจ ลานทองวิลเลจ
อ.แม่จัน ต.แม่จัน