No.1/2เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำตะคอง
อ.สีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว

No.2/2อ่างเก็บน้ำซับประดู่
อ่างเก็บน้ำซับประดู่
อ่างเก็บน้ำซับประดู่ อ่างเก็บน้ำซับประดู่
อ.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ