No.1/3น้ำตกทรายขาว
น้ำตกทรายขาว
น้ำตกทรายขาว น้ำตกทรายขาว
อ.พาน ต.ทรายขาว

No.2/3น้ำตกห้วยแล้ง
น้ำตกห้วยแล้ง
น้ำตกห้วยแล้ง น้ำตกห้วยแล้ง
อ.พาน ต.ป่าหุ่ง

No.3/3น้ำตกปูแกง
น้ำตกปูแกง
น้ำตกปูแกง น้ำตกปูแกง น้ำตกปูแกง
อ.พาน ต.แม่เย็น