No.1/2จิมทอมป์สันฟาร์ม
จิมทอมป์สันฟาร์ม
จิมทอมป์สันฟาร์ม จิมทอมป์สันฟาร์ม
อ.ปักธงชัย ต.ตะขบ

No.2/2ไร่องุ่นรัตนธงชัย
ไร่องุ่นรัตนธงชัย
ไร่องุ่นรัตนธงชัย ไร่องุ่นรัตนธงชัย
อ.ปักธงชัย ต.เมืองปัก