No.1/2วัดพระธาตุปูล้าน
วัดพระธาตุปูล้าน
วัดพระธาตุปูล้าน วัดพระธาตุปูล้าน
อ.พญาเม็งราย ต.ไม้ยา

No.2/2วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
อ.พญาเม็งราย ต.ไม้ยา