No.1/4เจ้าแม่กวนอินทุ่งพิชัย
เจ้าแม่กวนอินทุ่งพิชัย
เจ้าแม่กวนอินทุ่งพิชัย เจ้าแม่กวนอินทุ่งพิชัย
อ.ดอนตูม ต.ห้วยพระ

No.2/4วัดดอนพุทรา
วัดดอนพุทรา
วัดดอนพุทรา วัดดอนพุทรา
อ.ดอนตูม ต.ดอนพุทรา

No.3/4วัดทุ่งผักกูด
วัดทุ่งผักกูด
วัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด
อ.ดอนตูม ต.ห้วยด้วน

No.4/4วัดกงลาด
วัดกงลาด
วัดกงลาด วัดกงลาด
อ.ดอนตูม ต.ห้วยด้วน