No.1/2มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม
มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม
มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม
อ.องครักษ์ ต.บึงศาล

No.2/2มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก
มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก
มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก
อ.องครักษ์ ต.ชุมพล