No.1/15น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซู
อ.อุ้มผาง ต.แม่ละมุ้ง

No.2/15บ้านโบราณ
บ้านโบราณ
บ้านโบราณ บ้านโบราณ
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง

No.3/15ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด ดอยหัวหมด ดอยหัวหมด
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง

No.4/15แก่งคนมอง
แก่งคนมอง
แก่งคนมอง แก่งคนมอง
อ.อุ้มผาง ต.แม่ละมุ้ง

No.5/15ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
อ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง

No.6/15ล่องแก่งอุ้มผางคี
ล่องแก่งอุ้มผางคี
ล่องแก่งอุ้มผางคี ล่องแก่งอุ้มผางคี ล่องแก่งอุ้มผางคี
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง

No.7/15หมู่บ้านกะเหรี่ยง
หมู่บ้านกะเหรี่ยง
หมู่บ้านกะเหรี่ยง หมู่บ้านกะเหรี่ยง
อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน

No.8/15ประเพณีกรวยสลาก
ประเพณีกรวยสลาก
ประเพณีกรวยสลาก ประเพณีกรวยสลาก
อ.อุ้มผาง ต.หนองหลวง

No.9/15เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
อ.อุ้มผาง ต.แม่ละมุ้ง

No.10/15น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน)
น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน)
น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน) น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน) น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน)
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง

No.11/15น้ำตกทีลอเล
น้ำตกทีลอเล
น้ำตกทีลอเล น้ำตกทีลอเล
อ.อุ้มผาง ต.แม่ละมุ้ง

No.12/15น้ำตกปิ๊ตุโกร
น้ำตกปิ๊ตุโกร
น้ำตกปิ๊ตุโกร น้ำตกปิ๊ตุโกร
อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน

No.13/15น้ำตกปะหละทะ
น้ำตกปะหละทะ
น้ำตกปะหละทะ น้ำตกปะหละทะ
อ.อุ้มผาง ต.แม่ละมุ้ง

No.14/15อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
อ.อุ้มผาง ต.โมโกร

No.15/15อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7
อ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง