No.1/9น้ำตกนางครวญ
น้ำตกนางครวญ
น้ำตกนางครวญ น้ำตกนางครวญ น้ำตกนางครวญ
อ.พบพระ ต.พบพระ

No.2/9บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
อ.พบพระ ต.พบพระ

No.3/9สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม)
สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม)
สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม) สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม)
อ.พบพระ ต.ช่องแคบ

No.4/9ไร่กุหลาบ
ไร่กุหลาบ
ไร่กุหลาบ ไร่กุหลาบ
อ.พบพระ ต.ช่องแคบ

No.5/9อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อ.พบพระ ต.ช่องแคบ

No.6/9น้ำตกนงคราญ
น้ำตกนงคราญ
น้ำตกนงคราญ น้ำตกนงคราญ
อ.พบพระ ต.พบพระ

No.7/9อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์

No.8/9อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3
อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์

No.9/9อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4
อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์