No.1/11พระธาตุดอยปูเข้า (วัดพระธาตุภูเข้า)
พระธาตุดอยปูเข้า (วัดพระธาตุภูเข้า)
พระธาตุดอยปูเข้า (วัดพระธาตุภูเข้า) พระธาตุดอยปูเข้า (วัดพระธาตุภูเข้า)
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.2/11วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.3/11วัดพระเจ้าล้านทอง
วัดพระเจ้าล้านทอง
วัดพระเจ้าล้านทอง วัดพระเจ้าล้านทอง
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.4/11วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมกิตติ
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.5/11วัดสังฆาแก้วดอนหัน
วัดสังฆาแก้วดอนหัน
วัดสังฆาแก้วดอนหัน วัดสังฆาแก้วดอนหัน
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.6/11วัดป่าสัก
วัดป่าสัก
วัดป่าสัก วัดป่าสัก
อ.เชียงแสน ต.ป่าสัก

No.7/11วัดพระธาตุผาเงา
วัดพระธาตุผาเงา
วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุผาเงา
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.8/11วัดพระบวช
วัดพระบวช
วัดพระบวช วัดพระบวช
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.9/11วัดสังฆาแก้วดอนทัน
วัดสังฆาแก้วดอนทัน
วัดสังฆาแก้วดอนทัน วัดสังฆาแก้วดอนทัน
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.10/11วัดอาทิต้นแก้ว
วัดอาทิต้นแก้ว
วัดอาทิต้นแก้ว วัดอาทิต้นแก้ว
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.11/11วัดร้อยข้อ
วัดร้อยข้อ
วัดร้อยข้อ วัดร้อยข้อ
อ.เชียงแสน ต.เวียง