No.1/2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
อ.ท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา

No.2/2สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่
อ.ท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ