No.1/1ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือบ้านศานติธรรม
อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทิง