No.1/3ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี
ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี
ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.บ้านใหม่

No.2/3ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.คลองนครเนื่องเขต

No.3/3ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.คลองนา