No.1/4น้ำตกแม่เตี๊ยะ
น้ำตกแม่เตี๊ยะ
น้ำตกแม่เตี๊ยะ น้ำตกแม่เตี๊ยะ
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.2/4น้ำตกแม่กลาง
น้ำตกแม่กลาง
น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลาง
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.3/4น้ำตกตาดเหมย
น้ำตกตาดเหมย
น้ำตกตาดเหมย น้ำตกตาดเหมย
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.4/4น้ำตกแม่ยะ
น้ำตกแม่ยะ
น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่ยะ
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง