No.1/3เวียงกุมกาม
เวียงกุมกาม
เวียงกุมกาม เวียงกุมกาม
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.2/3วัดตำหนัก
วัดตำหนัก
วัดตำหนัก วัดตำหนัก
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.3/3วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง