No.1/11วัดพระธาตุหนองสระ
วัดพระธาตุหนองสระ
วัดพระธาตุหนองสระ วัดพระธาตุหนองสระ
อ.อมก๋อย ต.สบโขง

No.2/11วัดกู่พฤกษาราม
วัดกู่พฤกษาราม
วัดกู่พฤกษาราม วัดกู่พฤกษาราม
อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.3/11วัดจอมหมอก
วัดจอมหมอก
วัดจอมหมอก วัดจอมหมอก
อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.4/11วัดสถิตบุญวาส
วัดสถิตบุญวาส
วัดสถิตบุญวาส วัดสถิตบุญวาส
อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.5/11วัดสะฐาน
วัดสะฐาน
วัดสะฐาน วัดสะฐาน
อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.6/11วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น)
วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น)
วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น) วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น)
อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.7/11วัดดอยชัยมงคล
วัดดอยชัยมงคล
วัดดอยชัยมงคล วัดดอยชัยมงคล
อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.8/11วัดป่าคา
วัดป่าคา
วัดป่าคา วัดป่าคา
อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.9/11วัดบ้านหลวง (ยางเปียง)
วัดบ้านหลวง (ยางเปียง)
วัดบ้านหลวง (ยางเปียง) วัดบ้านหลวง (ยางเปียง)
อ.อมก๋อย ต.ยางเปียง

No.10/11วัดยางเปียง
วัดยางเปียง
วัดยางเปียง วัดยางเปียง
อ.อมก๋อย ต.ยางเปียง

No.11/11วัดแสนทอง (อมก๋อย)
วัดแสนทอง (อมก๋อย)
วัดแสนทอง (อมก๋อย) วัดแสนทอง (อมก๋อย)
อ.อมก๋อย ต.อมก๋อย