No.1/2วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
อ.บึงสามัคคี ต.ระหาน

No.2/2วัดป่าหนองหมี
วัดป่าหนองหมี
วัดป่าหนองหมี วัดป่าหนองหมี
อ.บึงสามัคคี ต.วังชะโอน