No.1/6ตลาดสะพาน
ตลาดสะพาน
ตลาดสะพาน ตลาดสะพาน
อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง

No.2/6ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
ริมฝั่งแม่น้ำสองสี ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง

No.3/6สวนสาธารณะริมปิง
สวนสาธารณะริมปิง
สวนสาธารณะริมปิง สวนสาธารณะริมปิง
อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง

No.4/6วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
อ.คลองขลุง ต.วังยาง

No.5/6วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม วัดจันทาราม
อ.คลองขลุง ต.วังแขม

No.6/6วัดศรีภิรมย์
วัดศรีภิรมย์
วัดศรีภิรมย์ วัดศรีภิรมย์
อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง