No.1/9บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2)
บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2)
บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2) บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2)
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.ปางมะค่า

No.2/9หาดทรายริมแม่น้ำปิง
หาดทรายริมแม่น้ำปิง
หาดทรายริมแม่น้ำปิง หาดทรายริมแม่น้ำปิง
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.ป่าพุทรา

No.3/9วัดสิงคาราม
วัดสิงคาราม
วัดสิงคาราม วัดสิงคาราม
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบาตร

No.4/9หาดพัทยาขาณุ
หาดพัทยาขาณุ
หาดพัทยาขาณุ หาดพัทยาขาณุ
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.ปางมะค่า

No.5/9สวนสาธารณะหนองคลองวัว
สวนสาธารณะหนองคลองวัว
สวนสาธารณะหนองคลองวัว สวนสาธารณะหนองคลองวัว
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบาตร

No.6/9แก่งเกาะใหญ่
แก่งเกาะใหญ่
แก่งเกาะใหญ่ แก่งเกาะใหญ่
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.ปางมะค่า

No.7/9ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
ศาลเจ้าพ่อจอมทอง ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบาตร

No.8/9วัดหงษ์ทอง (หลวงพ่อจุล)
วัดหงษ์ทอง (หลวงพ่อจุล)
วัดหงษ์ทอง (หลวงพ่อจุล) วัดหงษ์ทอง (หลวงพ่อจุล)
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.สลกบาตร

No.9/9วัดสิทธิวราราม
วัดสิทธิวราราม
วัดสิทธิวราราม วัดสิทธิวราราม
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.โค้งไผ่