No.1/17วัดวังก์วิเวการาม
วัดวังก์วิเวการาม
วัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.2/17วัดสมเด็จ
วัดสมเด็จ
วัดสมเด็จ วัดสมเด็จ
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.3/17วัดท่าดินแดง
วัดท่าดินแดง
วัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล

No.4/17วัดผาผึ้ง
วัดผาผึ้ง
วัดผาผึ้ง วัดผาผึ้ง
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล

No.5/17วัดยางขาว
วัดยางขาว
วัดยางขาว วัดยางขาว
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล

No.6/17วัดวังขยาย
วัดวังขยาย
วัดวังขยาย วัดวังขยาย
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล

No.7/17วัดวังปะโท่ (ปรังเผล)
วัดวังปะโท่ (ปรังเผล)
วัดวังปะโท่ (ปรังเผล) วัดวังปะโท่ (ปรังเผล)
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล

No.8/17วัดห้วยมาลัย
วัดห้วยมาลัย
วัดห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล

No.9/17วัดทิไร่ป้า
วัดทิไร่ป้า
วัดทิไร่ป้า วัดทิไร่ป้า
อ.สังขละบุรี ต.ไล่โว่

No.10/17วัดบ้านจะแก
วัดบ้านจะแก
วัดบ้านจะแก วัดบ้านจะแก
อ.สังขละบุรี ต.ไล่โว่

No.11/17วัดเสน่ห์พ่อง
วัดเสน่ห์พ่อง
วัดเสน่ห์พ่อง วัดเสน่ห์พ่อง
อ.สังขละบุรี ต.ไล่โว่

No.12/17วัดเจดีย์สามองค์
วัดเจดีย์สามองค์
วัดเจดีย์สามองค์ วัดเจดีย์สามองค์
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.13/17วัดเวียคะดี้
วัดเวียคะดี้
วัดเวียคะดี้ วัดเวียคะดี้
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.14/17วัดศรีสุวรรณาราม
วัดศรีสุวรรณาราม
วัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาราม
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.15/17วัดห้วยกบ
วัดห้วยกบ
วัดห้วยกบ วัดห้วยกบ
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.16/17วัดบ้านใหม่พัฒนา
วัดบ้านใหม่พัฒนา
วัดบ้านใหม่พัฒนา วัดบ้านใหม่พัฒนา
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.17/17วัดลิเจีย
วัดลิเจีย
วัดลิเจีย วัดลิเจีย
อ.สังขละบุรี ต.ปรังเผล