No.1/5พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
อ.สันทราย ต.หนองแหย่ง

No.2/5วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
อ.สันทราย ต.สันพระเนตร

No.3/5อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ.สันทราย ต.แม่แฝก

No.4/5โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
อ.สันทราย ต.ป่าไผ่

No.5/5โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
อ.สันทราย ต.แม่แฝก