No.1/13ลำน้ำแม่ปูคา
ลำน้ำแม่ปูคา
ลำน้ำแม่ปูคา ลำน้ำแม่ปูคา
อ.สันกำแพง ต.แม่ปูคา

No.2/13ป่าชุมชนบ้านแพะ
ป่าชุมชนบ้านแพะ
ป่าชุมชนบ้านแพะ ป่าชุมชนบ้านแพะ
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.3/13ป่าดงปงไหว
ป่าดงปงไหว
ป่าดงปงไหว ป่าดงปงไหว
อ.สันกำแพง ต.ร้องวัวแดง

No.4/13บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง
อ.สันกำแพง ต.ต้นเปา

No.5/13พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
อ.สันกำแพง ต.บวกค้าง

No.6/13บ้านต้นเปา
บ้านต้นเปา
บ้านต้นเปา บ้านต้นเปา
อ.สันกำแพง ต.ต้นเปา

No.7/13อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.8/13พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.9/13อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.10/13บ้านสันก้างปลา
บ้านสันก้างปลา
บ้านสันก้างปลา บ้านสันก้างปลา
อ.สันกำแพง ต.ทรายมูล

No.11/13พิพิธภัณฑ์จาวยอง
พิพิธภัณฑ์จาวยอง
พิพิธภัณฑ์จาวยอง พิพิธภัณฑ์จาวยอง
อ.สันกำแพง ต.บวกค้าง

No.12/13วัดป่าตึง
วัดป่าตึง
วัดป่าตึง วัดป่าตึง
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.13/13หนองพญาพรหม
หนองพญาพรหม
หนองพญาพรหม หนองพญาพรหม
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้