No.1/2อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.2/2อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย