No.1/2จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี
จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี
จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี
อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่

No.2/2แนวป่าชายเลน
แนวป่าชายเลน
แนวป่าชายเลน แนวป่าชายเลน
อ.เกาะลันตา ต.ศาลาด่าน