No.1/19หนองเหียง
หนองเหียง
หนองเหียง หนองเหียง
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.2/19จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
อ.พร้าว ต.แม่แวน

No.3/19ประตูผา
ประตูผา
ประตูผา ประตูผา
อ.พร้าว ต.แม่แวน

No.4/19ถ้ำหลากลาน
ถ้ำหลากลาน
ถ้ำหลากลาน ถ้ำหลากลาน
อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.5/19ดอยม่อนล้าน
ดอยม่อนล้าน
ดอยม่อนล้าน ดอยม่อนล้าน ดอยม่อนล้าน
อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.6/19น้ำพุร้อนหนองครก
น้ำพุร้อนหนองครก
น้ำพุร้อนหนองครก น้ำพุร้อนหนองครก
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.7/19ถ้ำผาปูน
ถ้ำผาปูน
ถ้ำผาปูน ถ้ำผาปูน
อ.พร้าว ต.เขื่อนผาก

No.8/19พระธาตุจอมหิน
พระธาตุจอมหิน
พระธาตุจอมหิน พระธาตุจอมหิน
อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.9/19อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.10/19อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ.พร้าว ต.น้ำแพร่

No.11/19วัดดอยแม่ปั๋ง
วัดดอยแม่ปั๋ง
วัดดอยแม่ปั๋ง วัดดอยแม่ปั๋ง
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.12/19น้ำตกม่อนหินไหล
น้ำตกม่อนหินไหล
น้ำตกม่อนหินไหล น้ำตกม่อนหินไหล
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.13/19น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู น้ำตกวังชมภู
อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.14/19น้ำตกผาตั้ง
น้ำตกผาตั้ง
น้ำตกผาตั้ง น้ำตกผาตั้ง
อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.15/19น้ำตกผาลาด
น้ำตกผาลาด
น้ำตกผาลาด น้ำตกผาลาด
อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.16/19ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.17/19น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)
น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)
น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่) น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)
อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.18/19น้ำตกตาดยาว
น้ำตกตาดยาว
น้ำตกตาดยาว น้ำตกตาดยาว
อ.พร้าว ต.แม่แวน

No.19/19วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
อ.พร้าว ต.โหล่งขอด